www.pilates-v-brne.cz | www.pc-fofrservis.cz | www.nevyjel.eu | www.jrphifi.eu
Vnitřní organizační řád a členství
Organizační řád Myslivecké společnosti je rozvedením základních ustanovení stanov ČMMJ k řízení činnosti,plnění odborné části a hospodaření.
 • Členství je podmíněno splněním podmínek dle stanov ČMMJ na základě písemné žádosti.

 • Každý nový žadatel může být přijat na jednoroční zkušební dobu.Za řádného člena může být přijat členskou schůzí po ukončení zkušební doby,při kladném hodnocení plnění povinností.

 • Při větším zájmu o členství v MS mají přednost majitelé pozemků a občané z obce.

 • Řádný člen MS je povinen dle rozhodnutí členské schůze složit schválený členský podíl.Při vyloučení nebo odchodu z MS se podíl vrací.

 • Při nedostatku finančních prostředků je každý člen povinen podílet se na úhradě finančních požadavků dle potřeby.
ADEPT
 • Dle rozhodnutí členské schůze je přijat na dobu potřebnou k přípravě ke zkouškám z myslivosti.Plní všechny úkoly a povinnosti vyplývající z činnosti MS.K jeho odbornému vedení výbor určuje vhodného člena MS.
HOST
 • Členská schůze může povolit druhé osobě výkon práva myslivosti v honitbě MS na dobu určitou,s upřesněním práv a povinností.Této osobě však nepřísluší právo hlasovací.
HOST NA SPOLEČNÝCH AKCÍCH
 • Účast hostů na společných honech projednává členská schůze s upřesněním podmínek pozvání.Při nedostatku loveckých psů mají přednost hosté s lovecky upotřebitelným psem velkého plemene a náleží jim odměna ve zvěřině.
Činnost sdružení
Každý člen mysliveckého sdružení je povinen:
 • zúčastňovat se akcí v MS a zvyšovat svoji odbornou úroveň

 • plnit řádně povinnosti vyplívající ze zákona o myslivosti,stanov ČMMJ,organizačního řádu,usnesení členské schůze,úkoly uložené v pravomoci nebo pověření volených funkcionářů MS

 • dodržovat dobu a způsob lovu na základě povolenky vystavené hospodářem v souladu se zákonem

 • iniciativně se podílet na rozvoji myslivosti,hospodaření MS,chovu,lovu a ochraně zvěře.K tomu zajišťovat dostatečnou krmnou základnu pro zimní období

 • budovat a pečovat o myslivecká zařízení,pomáhat při přetváření přírodních podmínek k dosahování vyšších počtů lovné zvěře

 • dodržovat kázeň,disciplínu a myslivecké zvyklosti

 • zúčastňovat se společných akcí MS,honů,brigád a kulturních akcí MS.Výbor,funkcionáři,pověřeni vedoucí akcí jsou povinni informovat členy o místě,času akce,rozsahu a druhu prací a činností a po skončení je vyhodnotit.Dle rozhodnutí členské schůze může,v odůvodněných případech,na důležitou akci člen MS za sebe poslat náhradu

 • utužovat kamarádské vztahy mezi členy MS.Vhodným jednáním předcházet rozporům.Výborem řešit každé nesprávné jednání porušující vzájemné vztahy

 • při porušení zákona o myslivosti,stanov a vnitřních ustanovení MS je každý člen povinen neprodleně,nejpozději však do 7 dnů,upozornit výbor,revizní komisi,odpovědného funkcionáře nebo členskou schůzi.Úmyslné zatajování uvedených skutečností může být posuzováno jako spoluúčast.Sporné otázky,návrhy na zlepšení činnosti a hospodaření MS řeší členové prostřednictvím výboru,revizní komise,nebo členské schůze

Výcvik a využití loveckých psů
MS je povinna vytvořit dostatečné podmínky pro zabezpečení stanoveného počtu lovecky upotřebitelných psů a to po stránce výchovné,finanční i podílem na hospodaření MS za předpokladu,že držitel loveckého psa:
 • skýtá záruku dobrého výcviku a vedení loveckého psa,předvede a úspěšně absolvuje zkoušky upotřebitelnosti do 3 let a zajistí účast loveckého psa na všech společných honech

 • vyžádá si před nákupem psa souhlas MS,sdělí předběžnou cenu,podřídí se při volbě(ohař,slídič,norník)návrhu MS a uzavře s ní smlouvu

 • bez souhlasu MS nesmí psa prodat nebo utratit po dobu 5 let po absolvování zkoušek,nebo zkoušek vyšších

 • MS zajistí odbornou pomoc při výběru a zprostředkování nákupu štěňat,psů,provádění výcviku,přípravě na zkoušky a poskytne:

  • podmínky pro výcvik v terénu,zabezpečení zvěře a odbornou pomoc
  • vyřazenou zvěř ze společných honů dle zásad stanovených před každou loveckou sezónou
  • za jeden kalendářní rok,kromě výše uvedených poplatků,finanční příspěvek ve výši:
Pes ve výcviku do 3 let - velké plemeno -500,-Kč, malé -300,-Kč
Pes s loveckou upotřebitelností – velké plemeno –2000,-Kč, malé –1000,-Kč
Příspěvek poskytovat po dobu aktivní upotřebitelnosti psa.
Zacházení s loveckými zbraněmi
K zabezpečení správné činnosti a k dodržování bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní organizuje MS praktický výcvik s brokovými zbraněmi nejméně 2x ročně a to před zahájením hlavní lovecké sezóny,s kulovými 1x ročně před zahájením lovu spárkaté zvěře.

Kontrola a vedení evidence platnosti průkazů přináleží hospodáři MS.
Zlepšování životního prostředí zvěře, propagace myslivosti
Povinností každého člena MS je zlepšování životního prostředí zvěře,jejího zdravotního stavu,úživnosti honitby,zejména:
 • zalesňování holin,zakládání remízků, vysazování vhodných keřů,plodin ke zlepšení potravinového základu zvěře a k zabránění škod na kulturních porostech

 • akce na záchranu zvěře při zemědělských činnostech

 • získávání zkušeností a zabezpečení opatření ozdravění zvěře,zvýšení počtu a úrovně chovného geofondu (výměna,vypouštění chovných jedinců,atd.)

 • vybrat a ustanovit úseky honitby za komory zvěře,ve kterých lovnou zvěř nechytat,nelovit střelnou zbraní,dbát o zvýšený klid a tlumení škodné

 • k pravidelnému plnohodnotnému přikrmování zvěře stanovit členům úseky u krmná zařízení,o které jsou členové povinni se odpovědně starat

  • náročné řízení průběrného odstřelu zvěře,zvláště spárkaté
  • udržovat úzkou spolupráci s podniky k zabránění škod na zvěři i porostech a ke zlepšení úživnosti honitby

 • k propagaci myslivosti využívat všech dostupných prostředků,osobního příkladu,kulturních akcí,práce s mládeží,sdělovacích prostředků,aj.
Tlumení škodné zvěře
Každý člen MS je povinen v maximální míře tlumit škodnou.Při odstřelu je povinen dodržovat stanovené zákony a předpisy o zásadách,druhu a době lovu. Za odstřel škodné obdrží střelec zástřelné.Výši stanoví členská schůze na konci roku dle možnosti MS. Podkladem pro úhradu zástřelného je záznam hospodáře dle odevzdaných znaků.
Odstřel srnčí a černé zvěře
 • Srnčí zvěř
Odstřel srnčí zvěře se rozděluje mezi majitele kulových zbraní:
 • při neodůvodněném nesplnění úkolu odstřelu co do kvality a kvantity krátit povolený odstřel střelci a při závažných nedostatcích(červená trofej,nedohledaný kus apod.)povolenku na lov srnce na uvedený rok nevydat

 • trofej a lovecké právo patří střelci

 • preparovat trofej,včetně čelistí holé,předložit výboru MS a hospodář tyto předloží souhrnně Okresnímu úřadu ve stanovené době

 • pro odstřel stanovit úsek honitby jednotlivým střelcům,nejpozději do konce dubna

 • každé ulovení zvěře předložit k obeznámení hospodáři,označit místo a datum odstřelu

 • nedopustit nedohledání postřelené zvěře

 • Černá zvěř
černou zvěř individuálně i na společných honech lovit kulovými zbraněmi.Brokovými jednotnou střelou jen na společném honu,nebo naháňce.Při odstřelu se řídit následujícími zásadami:
 • lov uskutečnit v době a druhu stanoveném zákonem

 • dodržovat bezpečnost,zvláště na čekané v noci

 • individuálně ulovený kus do 30 kg ponechat střelci,těžší kusy-1/2 střelec 1/2MS

 • po odstřelu zvěř předložit k obeznámení hospodáři,řídit se nařízením o veterinárních prohlídkách

 • Hospodaření MS
Povinností všech členů je pečovat o majetek MS,snažit se o jeho zvyšování a zamezit ztrátám.Evidenci členů a množství práce vede pověřený člen a předkládá hospodáři MS. Výbor a revizní komise průběžně sleduje správné vedení a evidenci odpracovaných hodin a objektivní rozdělování zvěře mezi členy.Na návrh jednotlivých funkcionářů odměňovat zvěřinou hosty,podniky apod.na základě schválení členskou schůzí(tzv.povinnosti).K významným životním výročím věnovat členům upomínkový dar v hodnotě 500,-Kč,svatba v rodině –1 kus srnčí zvěře. Členům starších 65 let a prokazatelně dlouhodobě nemocným stanovit 1/3 pracovní normy člena.
Účast na společných akcích a honech
 • účast na společných honech,větně norování je povinností každého člena MS.Všichni členové,včetně členů ve zkušební době a adeptů jsou povini se dostavit na předem ohlášený společný hon nebo jinou pracovní či kulturní akci ve stanovenou hodinu,na předem určené stanoviště s potřebným vybavením.Za řádné pozvání všech členů zodpovídají pověření funkcionáři.Výbor MS je povinen seznámit členy na členské schůzi s plánem akcí do příští členské schůze,nebo na období.V nutných případech je možné svolat akci odpovědným funkcionářem písemně,telefonicky nebo osobně.

 • člen je povinen,v případě neúčasti,včas se omluvit tomu,kdo akci svolává a zabezpečuje.V případě společných honů mysliveckému hospodáři případně předsedovi MS.Za omluvu se považuje prokazatelné onemocnění,zaměstnavatelem nařízena směna,nebo závažné rodinné důvody.

 • za častou a bezdůvodnou neúčast na společných akcích,včetně nízké pracovní iniciativy,může být člen postižen krácením hodin podle ustanovení stanov MS

 • každý člen,který byl řádně a včas pozván,je povinen se dostavit ne předem určené stanoviště.Pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebo jiné okolnosti,po souhlasu většiny přítomných členů na srazu,může být společný hon nebo jiná akce odložena.

 • zvěř ulovená na společných honech,naháňkách,norování náleží MS a rozděluje se dle ustanovení MS
 • Závěrečná ustanovení
Vnitřní organizační řád rozvádí a upřesňuje ustanovení “Stanov mysliveckého sdružení” Nikolčice na konkrétní podmínky činnosti.

Při ztrátě aktuálnosti,změně podmínek je nutné vydat po schválení členskou schůzí doplňující požadavky.Toto ss týká především zkvalitnění činnosti a hospodaření MS.

Schválené doplňky jsou závazné jako vnitřní organizační řád a mohou měnit nebo doplnit jednotlivá ustanovení

Vnitřní organizační řád schválila členská schůze MS Nikolčice dne …

Příloha organizačního řádu specifikuje povinnosti a hodnocení členů a funkcionářů MS Nikolčice,dále jsou v ní uvedeny ceny ulovené zvěře a odměny funkcionářů,převedené na zvěřinu.
Copyright © 2011-2024 www.nikolcice.eu, Developed by Jiří Hadrava